ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนประชุมวิทยา

นายประชุม  เฟื่องทอง

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประชุมวิทยา

นางสาวพรรณราย เฟื่องทอง
ผู้บริหารสถานศึกษา

การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

นางสมจิฏร์ วงษ์ชัย
ฝ่ายทะเบียน 

นิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช