ปรัชญาและคำขวัญ Philosophy & Slogan

 

เสริมสร้างประสบการณ์ 

ใฝ่หาความรู้ 

คู่คุณธรรม

 

เสริมสร้างประสบการณ์ 

หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่หลากหลาย นำไปปฏิบัติและทบทวน ให้เกิดความชำนาญและก่อให้เกิดประสบการณ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

 

ใฝ่หาความรู้ 

หมายถึง โรงเรียนมุ่งสนับสนุนปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ชอบเสาะแสวงหาความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัยรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ในทุกด้านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

คู่คุณธรรม

หมายถึง โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ

 

คำขวัญของโรงเรียน

"มีความตั้งใจที่ไหน ย่อมมีช่องทางที่นั่น

วิริเยน ทุกขมจฺเจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

 

Where there's a will, there's a way.