นักเรียนหลักสูตร "ภาษาเยอรมัน" ที่สอบผ่านระดับ A-1 จากสถาบันเกอเธ่

 คุณปานจันทร์ ทวีทรัพย์
เรียนจาก 14 พฤศจิกายน 2559
ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 71 คะแนน   

 

คุณทิพย์สุดา ทิพย์มงคล
เริ่มเรียน 14 ธันวาคม 2559
ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 ได้ 84 คะแนน

 

 

คุณกรรณทิพย์ พ่อทอง
เริ่มเรียน 26 กันยายน - 14 ธันวาคม 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 ได้ 80 คะแนน

 

 

 

คุณวิไรลักษณ์ วงถามาตร์
เริ่มเรียน 26 กันยายน - 14 ธันวาคม 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 ได้ 70 คะแนน

 

 

 

 

 

คุณแหวนแก้ว จำปาสัก
จาก สปป.ลาว
เรียนจาก 22 สิงหาคม - 8 พฤศจิกายน 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 75 คะแนน  

คุณมะลินี อินธิราช
เรียนจาก 26 กันยายน - 14 ธันวาคม 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 68 คะแนน  

 

คุณอุไรรัตน์ เข็มพรมมา
เรียนจาก 22 สิงหาคม - 8 พฤศจิกายน 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 67 คะแนน  

 

 
 

คุณคำสอน ปันยาทอง
จาก สปป.ลาว
เรียนจาก 25 พฤศจิกายน 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 60 คะแนน  

คุณดวงใจ บัวระพา
เรียนจาก 27 มิถุนายน - 20 กันยายน 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 61 คะแนน 

 

นายธัชรพงษ์ กัลยาประสิทธิ์
เรียนจาก 27 มิถุนายน - 20 กันยายน 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
♥♥♥ สอบ A-1  ได้ 98 คะแนน ♥♥♥

 

 

คุณสุนิสา หนูเวียง
เรียนจาก 28 มีนาคม - 23 สิงหาคม 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 63 คะแนน 

 

 

 

คุณสุรีพร เข็ดคม
เรียนจาก 23 พฤษภาคม - 17 สิงหาคม 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 67 คะแนน 

คุณจตุพร ศรีรักษา
เรียนจาก 28 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 82 คะแนน

 

 

คุณดวงตา หงษ์จันทร์
เรียนจาก 28 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2559
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 78 คะแนน

 

 
คุณกรกช ศิริสมพงษ์
เรียนจาก 17 สิงหาคม - 23 ตุลาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 65 คะแนน

คุณภัสรา ดิงแวร์ท
เรียนจาก 13 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 60 คะแนน

 

 
  คุณวันเพ็ญ แฮร์เวก
เรียนจาก 24 สิงหาคม - 26 ตุลาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 66 คะแนน

คุณศุภเกตุ รักษา
เรียนจาก 5 ตุลาคมม - 29 ธันวาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 81 คะแนน

 

 

 

คุณลำดวน บำรุง
เรียนจาก 5 ตุลาคมม - 29 ธันวาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 76 คะแนน

คุณฉัตรฑริกา ใจสุข
เรียนจาก 17 สิงหาคม -26 ตุลาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 60 คะแนน

 

 

คุณสุปราณี คำแพงทอง
เริ่มจาก 5 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 75 คะแนน

 

 

คุณวลิตตา แคพเลอร์
เรียนจาก 13 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 70 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 69 คะแนน

 

 

คุณอลิษา แก้วเชื่อม
เรียนจาก 13 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 68 คะแนน

 

 

คุณสุชานันท์ ศรีหาโคตร
เรียนจาก 13 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 63 คะแนน

 

 

คุณสุทธดา ศิริธรรมปภา
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 155 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 68 คะแนน

 

 

คุณภัควลัญษณ์ นิพพานนท์
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 85 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 85 คะแนน

 

คุณพรธุลี แสนอุบล
เรียนจาก 4 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1  ได้ 88 คะแนน

 

 

คุณจตุพร ตากิ่มนอก
เรียนจาก 12 มีนาคม - 01 พฤษภาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 100 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ได้ 86 คะแนน

คุณจริยา พงศ์ธนู
เรียนจาก 02 กุมภาพันธ์ -
              01 พฤษภาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ได้ 90 คะแนน

คุณนภาพร คำไมล์
เรียนจาก 02 กุมภาพันธ์ -
             01 พฤษภาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ได้ 60 คะแนน

คุณเตือนใจ สัตนาโค
เรียนจาก 12 มกราคม - 01 พฤษภาคม 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ได้ 85 คะแนน

คุณนันทิยา กล้าหาญ
เรียนจาก 27 ตุลาคม - 08 เมษายน 2558
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
ได้ 76 คะแนน

คุณวาสนา เตียวเจริญสุข
เรียนจาก 13 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
ได้ 73 คะแนน

คุณอนงค์รัก อินทมุข
เรียนจาก 14 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ได้ 74 คะแนน

คุณชลนี มูลมาตร์
เรียนจาก 03 พฤศจิกายน -
           26 ธันวาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 127 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
ได้ 60 คะแนน

คุณเกรียงไกร วงศ์เชียงยืน
เรียนจาก 11 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
ได้ 82 คะแนน

คุณยุพิน  เกตุไร
เรียนจาก 21 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ได้ 76 คะแนน
คุณบุบผา ภูรินนาค
เรียนจาก 21 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ได้ 63 คะแนน
คุณขวัญเดือน  อินทรีย์
เรียนจาก 21 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ได้ 63 คะแนน
คุณศรินทร์ญา เวลเกอร์
เรียนจาก 30 มิถุนายน - 16 กันยายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ได้ 75 คะแนน
คุณวรัญญา ชาหยอง
เรียนจาก 30 มิถุนายน - 22 สิงหาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557
ได้ 69 คะแนน
คุณวรรณวิษา กาหอม
เรียนจาก 30 มิถุนายน - 16 กันยายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ได้ 65 คะแนน

คุณรุ่งรัตน์ บูชา
เรียนจาก 28 เมษายน - 18 กรกฎาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ได้ 91 คะแนน

คุณปรางค์ทิพย์ ประทุมมา
เรียนจาก 28 เมษายน - 18 กรกฎาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
ได้ 72 คะแนน

 
  คุณพุดตาน บุญปัด
เรียนจาก 28 เมษายน - 19 กรกฎาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ได้ 60 คะแนน

คุณเพชรลดา นีส
เรียนจาก 31 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ได้ 85 คะแนน

คุณสุคนธทิพย์ บัวเก่า
เรียนจาก 31 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ได้ 75 คะแนน

  คุณนงนุช พลเรียง
เรียนจาก 31 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ได้ 72 คะแนน
  คุณไพฑูรย์ พรมมิตร
เรียนจาก 31 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ได้ 60 คะแนน
  คุณอำพร นครธรรม
เรียนจาก 31 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ได้ 60 คะแนน

คุณธัญพร ทองยา
เรียนจาก 31 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ได้ 77 คะแนน

คุณวิรัญพร เลแก้ว
เรียนจาก 29 มกราคม - 25 เมษายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
ได้ 91 คะแนน

 

 

คุณสมใจ ยูสท์
เรียนจาก 29 มกราคม - 25 เมษายน 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
ได้ 63 คะแนน

 

 

คุณชมพู่ ธาตุวิสัย
เรียนจาก 29 มกราคม - 25 มีนาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
ได้ 76 คะแนน

 

คุณสุจิตรา ดวงประเสริฐ
เรียนจาก 06 มกราคม - 25 มีนาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
ได้ 86 คะแนน

 

คุณธนนาถ วงค์สาย
เรียนจาก 11 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 95 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
ได้ 73 คะแนน

  คุณชบาไพร  สมีงาม
เรียนจาก 6 มกราคม - 25 มีนาคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 31 มีนาคม 2557
ได้ 60 คะแนน
คุณมรรษวรรณ  เพิ่มธัญกิจ
เรียนจาก 28 ตุลาคม 2556 - 28 มกราคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ได้ 80 คะแนน
คุณตุ๊กตา อรรควงษ์
เรียนจาก 28 ตุลาคม 2556 - 28 มกราคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ได้ 62 คะแนน
คุณอ้อมจิต หงษ์โง้น
เรียนจาก 28 ตุลาคม 2556 - 28 มกราคม 2557
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ได้ 60 คะแนน
คุณลัดสะหมี  ขุนวงสา (สัญชาติลาว)
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรียนจาก 20 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 20 มกราคม 2557
ได้ 66 คะแนน
 

คุณละคร บุตรดา
เรียนจาก 01 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ได้ 88 คะแนน

 

 

คุณปาลิดา บัวชะงัก
เรียนจาก 28 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 100 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ได้ 71 คะแนน
คุณรุ่งนภา พงษ์ศักดิ์
เรียนจาก 14 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ได้ 60 คะแนน

 

คุณรัตนา รอทเทอร์
เรียนจาก 14 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 127 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมือวันที่ 16 ธันวาคม 2556
ได้ 85 คะแนน

คุณพัฒนา ภูแย้มสี
เรียนจาก 01 กรกฎาคม - 25 ตุลาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ได้ 90 คะแนน

คุณนุชนาถ พงษาเทศ
เรียนจาก 22 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 133 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ได้ 69 คะแนน

คุณธนัญญา อุตะอามาตร
เรียนจาก 5 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ได้ 61 คะแนน

 

 

คุณผกามาศ อามาตย์มนตรี
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 23 กันยายน 2556
ได้ 91 คะแนน

 

 

 

คุณลัดดาพร ศรฤทธิ์
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 23 กันยายน 2556
ได้ 85 คะแนน

 

 

คุณนรีรัตน หล้าดี
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 121 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 23 กันยายน 2556
ได้ 85 คะแนน

 

 

คุณรุ่งทิวา ปะดา
เรียนจาก 8 สิงหาคม - 20 กันยายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 23 กันยายน 2556
ได้ 72 คะแนน

 

 

คุณกัลยกร เบิดสูง
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 23 กันยายน 2556
ได้ 80 คะแนน

 

 

 

คุณรุ่งนภา บวร์กซทัลเลอร์
เรียนจาก 1 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 23 กันยายน 2556
ได้ 64 คะแนน

 

 

คุณปิยพร สุโพธิ์เมือง
เรียนจาก 1 เมษายน - 28 มิถุนายน 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ได้ 79 คะแนน

 

 

 

   คุณวนิดา พันทุกลาง
   เรียนจาก 1 เมษายน - 28 มิถุนายน 2556
   จำนวนชั่วโมงเรียน 170 ชั่วโมง 
   สอบ A-1 เมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
   ได้ 72 คะแนน

 

 

 

 

คุณฐิติรัตน์ แชเฟ่อร์

เรียนจาก 11 กุมภาพันธ์ - 3 พฤษภาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 154 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ได้ 95 คะแนน

 

คุณเบญจมาศ สินชุม

เรียนจาก 11 กุมภาพันธ์ - 3 พฤษภาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 154 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ได้ 75 คะแนน

 

 

คุณพิกุล กองสุวรรณ

เรียนจาก 8 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 42 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ได้ 61 คะแนน

 

คุณสุดารัตน์ ฉันท์วิจิตร

เรียนจาก 7 มีนาคม - 28 มีนาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 36 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ได้ 83 คะแนน

 

คุณปทุมทิพย์ ทองดีนอก

เรียนจาก 7 มกราคม - 28 มีนาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ได้ 69 คะแนน

 

คุณอรปรียา เสโส

เรียนจาก 7 มกราคม - 28 มีนาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ได้ 65 คะแนน

 

คุณนิรมัย ไขแสง

เรียนจาก 7 มกราคม - 6 มีนาคม 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

ได้ 67 คะแนน

 

คุณศุภมาศ ชวนละคร

เรียนจาก 19 พฤศจิกายน 2555 - 6 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

ได้ 72 คะแนน

 

คุณสุมาลี พินิจกิจ

เรียนจาก 19 พฤศจิกายน 2555 - 6 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

ได้ 71 คะแนน

 

คุณฉัตรกมล  ปานหนองบัว

เรียนจาก 19 พฤศจิกายน 2555 - 6 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

ได้ 66 คะแนน

 

คุณไมตรี แสนวงษ์

เรียนจาก 7 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนชั่วโมงเรียน 59 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

ได้ 69 คะแนน

 

คุณละมุน ชัยเสริม

เรียนจาก  8 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 88 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ได้ 76 คะแนน

 

 

 

คุณนภัสษร ราดิล

เรียนจาก  8 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ได้ 76 คะแนน

 

 

 

คุณบุษบา จารยุ้ย

เรียนจาก  8 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ได้ 80 คะแนน

 

 

 

คุณวรัญญา เพียเทพ

เรียนจาก 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 81 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ได้ 81 คะแนน

 

 

 

คุณกฤตยา ขุนหาร

เรียนจาก 15 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 105 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ได้ 70 คะแนน

 

 

คุณลำใย โคตรกระพี้

เรียนจาก 8 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ได้ 62 คะแนน

 

 

 คุณพิกุลทอง โนนวน

เรียนจาก 3 กันยายน - 16 พฤศจิกายน 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ได้ 75 คะแนน

 

 

 

คุณพิมญาดา เก้งโทน

เรียนจาก 3 กันยายน - 16 พฤศจิกายน 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ได้ 83 คะแนน

 

 

 

 

คุณบุญหลาย  ชัยหงษา

เรียนจาก 8 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2555

ได้ 62 คะแนน

 

คุณคำฮู้ แพงคำฮัก (สัญชาติลาว)

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรียนจาก9 พฤษภาคม -4 กรกฎาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

ได้ 74 คะแนน

 

 

คุณศิริพร ศาลางาม
เรียนจาก 23 กรกฎาคม -2 ตุลาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555

ได้ 83 คะแนน

 

   

 

คุณฐานิดา โชคประจักษ์ชัด

เรียนจาก 23 กรกฎาคม -2 ตุลาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555

ได้ 73 คะแนน

 

 

 

    

 

คุณเกรียงไกร วงเชียงยืน

เรียนจาก 18 มิถุนายน-14 สิงหาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555

ได้ 75 คะแนน

 

 

    

 

คุณสุดใจ กระจ่าย
เรียนจาก 26 มีนาคม-30 พฤษภาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555

ได้ 61 คะแนน

 

   

 

คุณภรณ์ทิพย์ พิมพ์โพธิ์กลาง
เรียนจาก 18 มิถุนายน-14 สิงหาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

ได้ 73 คะแนน

 

 

 

คุณกิตติยา โซเมอิ
เรียนจาก 9 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ได้ 71 คะแนน 

 

</>

 

คุณศุภจิตร กุลชนบท
เรียนจาก 9 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ได้ 65 คะแนน 

 </>

คุณอินถวา  ลาดพิลา
เรียนจาก 9 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2555 
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง 
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ได้ 61 คะแนน

  คุณวารุณี  นามอาษา 
  เรียนจาก 26 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2555 
  จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง 
  สอบ A-1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555

  ได้ 78 คะแนน 

     </>

 

</>

</>

คุณระพีพรรณ พัฒวัลย์
เรียนจาก 26 มีนาคม 2555 – 14 มิถุนายน 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

ได้ 73 คะแนน

</>

คุณเตือนใจ  วงศ์พรมมา
เรียนจาก 26 มีนาคม 2555 – 14 มิถุนายน 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

ได้ 66 คะแนน

</>

คุณรัตติกาล  จำปา
เรียนจาก 26 มีนาคม 2555 – 14 มิถุนายน 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

ได้ 60 คะแนน

คุณธัญพร  บุญแยง
เรียน 20 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อ 16 พฤษภาคม 2555

สอบได้คะแนนสูงถึง 94 --> เก่งมากค่ะ Kiss</></></></></></></></> 
เราภูมิใจคุณจริงๆ COOL!

</>

 </>

ประกาศนียบัตรพิมพ์ตรานูนด้วยทองคำเปลว ตากแดดไม่ลอกไม่ซีด

      </>

ประกาศนียบัตร A-1 จากสถาบันเกอเธ่

 </>

หนังสือรับรองภาษาเยอรมันติดรูปถ่ายนักเรียน

</>

คุณแสงเดือน  โคตะคาม

เรียนจาก 20 กุมภาพันธ์ 2555 – 8 พฤษภาคม 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ได้ 73 คะแนน

</>

คุณจิรพรรณ  ทรัพย์ปรีชานนท์
เรียนจาก 24 พฤศจิกายน 2554 – 23 มีนาคม 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2555
ได้ 76 คะแนน

</>

คุณรัตติยา  คุณยินดี
เรียนจาก 24 พฤศจิกายน 2554 – 23 มีนาคม 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555
สอบได้ 91 คะแนน 

</>

คุณรัตนา  แซ่ตั้ง
เรียนจาก 24 พฤศจิกายน 2554 – 23 มีนาคม 2555
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555
สอบได้ 70 คะแนน

</>

คุณสุพรรณี  วงษ์สิงห์
เรียนจาก 13 ตุลาคม 2554 – 28 ธันวาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 05 มกราคม  2555
สอบได้ 81 คะแนน

</>

คุณรัชชนี  นุ่มสุวรรณ์
เรียนจาก 20 มิถุนายน 2554 – 17 สิงหาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 

สอบได้ 71 คะแนน

</>

คุณยุวรี  ราชสุวอ
เรียนจาก 25 กรกฎาคม 2554 – 11 ตุลาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 

ได้ 70 คะแนน (ตั้งครรภ์ตอนมาเรียนด้วยนะ Surprised</></></></>อุตสาหะมาก ๆ)

</>

คุณภาวิณี  ชวนละคร
เรียนจาก 24 มกราคม 2554 – 13 ตุลาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2554
สอบได้ 71 คะแนน

</>

คุณสุจินดารัตน์  ถินแดง
เรียนจาก 20 มิถุนายน 2554 – 17 สิงหาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อเดือนตุลาคม 2554
สอบได้ 76 คะแนน

</>

คุณจิราภรณ์  บุญจรัส
เรียนจาก 09 พฤษภาคม 2554 – 14 สิงหาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2554
สอบได้ 60 คะแนน

</>

คุณวรรณพร  คานทอง
เรียนจาก 09 พฤษภาคม 2554 – 19 กรกฎาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบเกอเธ่ได้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554
สอบได้ 71 คะแนน

</>

คุณมุนินท์  วงษ์หมี
เรียนจาก 09 พฤษภาคม 2554 – 19 กรกฎาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554
สอบได้ 61 คะแนน

</>

คุณอริสรา โพธิ์สนาม
เรียนจาก 21 มีนาคม 2554 – 24 พฤษภาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2554
สอบได้ 79 คะแนน

</>

คุณอิสรีย์  ตู้ทอง
เรียนจาก 04 เมษายน 2554 – 06 พฤษภาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2554
สอบได้ 79 คะแนน

</>

คุณกิ่งแก้ว  สุระพิณชัย
เรียนจาก 20 มกราคม 2554 – 22 มีนาคม 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อ 04 เมษายน 2554
สอบได้ 80 คะแนน

</>

คุณสมรถ  ประการัง
เรียนจาก 24 พฤศจิกายน 2553 – 08 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนชั่วโมงเรียน 120 ชั่วโมง
สอบ A-1 ได้เมื่อ 09 มีนาคม 2554
สอบได้ 76 คะแนน

</>

 

 

คุณสุกัญญา  แก้วมะณีย์

เรียนจาก 01 กรกฎาคม 2552 – 26 สิงหาคม 2552
จำนวนชั่วโมงเรียน 145 ชั่วโมง
สอบ A-1 เมื่อ 21 ตุลาคม 2552
สอบได้ 78 คะแนน

                                                   

</>   

   คุณนงค์ลักษณ์ แสงฟ้าม่วง 
   เรียนจาก 22 กรกฎาคม 2551–24 พฤศจิกายน 2551 
   จำนวนชั่วโมงเรียน 202 ชั่วโมง
   สอบ A-1 ได้เมื่อ 1 ธันวาคม 2551 
   สอบได้ 60 คะแนน

   

   คุณนิภาพร วังหอม 
   เรียนจาก 28 เมษายน 2551–02 กันยายน 2551 
   จำนวนชั่วโมงเรียน 210 ชั่วโมง
   สอบ A-1 เมื่อ 7 ตุลาคม 2551 
   สอบได้ 61 คะแนน

 

</>    คุณพรพรรณ วงค์สีดา 
   เรียนจาก 29 เมษายน 2551–02 กันยายน 2551 
   จำนวนชั่วโมงเรียน 210 ชั่วโมง
   สอบ A-1 เมื่อ 18 กันยายน 2551 
   สอบได้ 75 คะแนน

 

กลุ่มนักเรียนคนเก่งที่สอบวันที่ 23 กันยายน 2556 และผ่านฉลุย!!

</></>

29 มิถุนายน 2555 พิธีรับใบประกาศ Goethe-Zertifikats A1 แก่นักเรียนที่สอบได้ พร้อมของขวัญแสดงความยินดี 

(ส่งนักเรียนไปสอบวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2555)

</></>

ยินดีด้วยค่ะ! ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

</>

</></>

</></>

 

"นักเรียนที่สอบผ่านกำลังเล่าประสบการณ์แนวข้อสอบให้เพื่อน ๆ ฟัง... จับกลุ่มกันติว ไวยากรณ์ อัดคำศัพท์เยอะ ๆ เขียนจดหมายทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้มาก ๆ ฟังให้เข้าใจ พกความมั่นใจไปด้วย แล้วจะสอบผ่านแน่ ๆ จ้า... " 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 รัฐบาลประเทศเยอรมันได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมายขั้นตอนสำหรับผู้ที่จะไปยื่นวีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น หรือผู้ที่จะไปพำนักในระยะยาวที่ประเทศเยอรมัน เช่น วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน จะต้องแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น โดยต้องสอบผ่าน Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1 นั่นหมายความว่าท่านมีความรู้พื้นฐาน และสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันเบื้องต้นได้ 
ข้อสอบนี้เทียบเท่าระดับแรก (A1) ตามมาตรฐานการวัดความรู้ ของ Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ผลการสอบต้องไม่ต่ำกว่า 60 คะแนนต่อ 100  

ปัจจุบัน ท่านที่ประสงค์จะไปออสเตรียด้วยวีซ่าระยะยาวต้องสอบความสามารถทางภาษาระดับ A-1 ด้วยเช่นเดียวกัน ที่สนามสอบสถาบันเกอร์เธ่ จึงเหลือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ประเทศเดียวที่ไม่ต้องสอบวัดความรู้ A1 

 

ประกาศนียบัตร เอ-1 ของสถาบันเกอเธ่ หลักสูตรภาษาเยอรมันขั้นเริ่มต้น เอ-1 เป็นเงื่อนไขที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยในกรอบการประชุมร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปให้เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาขั้นต้น

 

องค์ประกอบของข้อสอบของสถาบันเกอเธ่

  • การสอบข้อเขียนเป็นกลุ่ม (65 นาที)

1. ท่านจะได้ยินบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือการประกาศในที่สาธารณะ ซึ่งท่านจะต้องทำข้อสอบที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

2. ท่านจะได้อ่านข้อความต่าง ๆ เช่น บันทึกสั้น ๆ ข้อความประกาศที่มีข้อความสั้น ๆ ป้ายคำแนะนำ ข้อความประกาศ และตอบคำถามตามเนื้อหาของข้อสอบที่ได้รับมอบหมายให้ทำ

3. ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มง่าย ๆ และเขียนข้อความส่วนตัวสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

4. ท่านจะต้องเขียนจดหมายแบบทางการ หรือไม่เป็นทางการ 1 ฉบับ

  • การสอบปากเปล่าเป็นกลุ่ม (ระยะเวลา 15 นาที)

ท่านจะต้องแนะนำตัวเองในกลุ่มของท่าน ต่อจากนั้นท่านจะตั้งคำถามและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และขอให้ผู้ร่วมกลุ่มคนใดคนหนึ่งตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

 

การประเมินผล

ประกาศนียบัตร เอ-1 ของสถาบันเกอเธ่ หลักสูตรภาษาเยอรมันขั้นเริ่มต้น เอ-1 เป็นหลักสูตรที่เหมือนกัน และมีการประเมินผลเหมือนกันทั่วโลก โดยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าจะได้รับการประเมินผลโดยผู้ควบคุมการสอบ 2 ท่าน ณ ศูนย์กลางที่มีการสอบนั้น ๆ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 

 คุณภรณ์ทิพย์  พิมพ์โพธิ์กลาง เรียน 120 ชั่วโมง ไม่ได้ติวสอบ แต่สอบได้ 73 คะแนน

 

</>

 สุพรรณี วงษ์สิงห์ ถ่ายคู่อาจารย์ผู้สอน นงเยาว์ มึลเลอร์ 

 </>

คุณอิศรีย์ ตู้ทอง พฤษภาคม 2554 คะแนน A-1 สอบได้ 73)

</>

ยุวรี กับครอบครัว  พฤศจิกายน 2554 คะแนน A-1 สอบได้ 70

 

</>

ยุวรี ราชสุวอ

 

</>

ศรีอำพร สอบเยอรมัน A1 ได้ 83 คะแนน

 

</>

สมรถ ประการัง สอบ A1 มีนาคม 2554 ได้คะแนน 76

 

</>

สุพรรณี วงศ์สิงห์ มกราคม 2555 สอบ A1 ได้ 81 คะแนน

</></>