โรงเรียนเอกชนนอกระบบในระดับประกันคุณภาพภายในดีเด่น พ.ศ. 2554 และระดับดี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 และระดับดีมาก พ.ศ. 2560

 

โรงเรียนประชุมวิทยา ได้รับการประเมินจากทางราชการ และได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรรับรองว่า เป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนประชุมวิทยาได้รับการประเมินอีกครั้งภายในเวลา 2 ปีต่อมา โดยได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพดี ประจำปีพุทธศักราช 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนประชุมวิทยาได้รับเกียรติบัตรรับรองอีกฉบับในปีถัดมาว่าเป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพดี ประจำปีพุทธศักราช 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

และในปีพุทธศักราช 2560 โรงเรียนประชุมวิทยาได้รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรับรองว่า เป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในระดับ "ดีมาก"  

นับเป็นเครื่องหมายรับรองว่า โรงเรียนประชุมวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีการปรับปรุง พัฒนาตนเอง และเปลี่ยนแปลง ต่อยอด ทั้งด้านอาคารสถานที่ วิชาการ และบุคคากร ตลอดเวลาที่ท่านสามารถวางใจได้

และล่าสุดได้รับโล่รางวัล "ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น" จากกระทรวงศึกษาธิการ มอบโดย นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564