รับรองเอกสารกับสถานเอกอัครราขทูตและกงสุล Legalization Services

บริการยื่นรับรองเอกสารกับ

สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล

 

เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ  เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ หากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลใหม่ หรือเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม หรือเพื่อคัดชื่อและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฯลฯ เอกสารเหล่านั้นจะต้องผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น หรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อน  จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทย แล้วนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ จากนั้น จึงจะสามารถนำเอกสารนั้นไปติดต่อที่เขตหรืออำเภอได้

เรามีบริการดำเนินเรื่องรับรองเอกสารกับสถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งที่อนุญาตให้ตัวแทนเข้าไปดำเนินการแทนท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกประหยัดเวลาและประหยัดเงินในการเดินทางในราคายุติธรรม 

 

อัตราค่าบริการการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารฉบับแปลผนึกรวมกับเอกสารภาษาไทย ชุดละ 800 บาท 

(รวมค่าธรรมเนียมกรมการกงสุลและค่าบริการแล้ว)

 

อัตราค่าบริการการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลประจำประเทศไทยของประเทศที่ออกเอกสาร

ค่าบริการในการนำเอกสารไปดำเนินการรับรองแทนท่าน 2,500 บาท 

(เฉพาะประเทศที่ยอมให้ตัวแทนเข้าไปทำการแทนได้)

ค่ารับรองเอกสารคิดราคาตามใบเสร็จรับเงิน

 

การรับรองเอกสารต้องการเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ และต้องนำต้นฉบับจริงไปให้กรมการกงสุล หรือสถานเอกอัครราชทูตดูด้วย 

ท่านจะได้รับเอกสารทั้งหมดรวมทั้งต้นฉบับจริงคืนเมื่อดำเนินการเสร็จ