หลักสูตรภาษาเยอรมัน

สอนภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันทั่วไป และเพื่อย้ายถิ่นฐาน

  เลือกเรียนกับครูสัญชาติเยอรมัน และครูไทยผู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการสอนหลายสิบปี 
  เลือกเรียนรู้ในรูปแบบสอนสดในชั้นเรียน และการสอนพิเศษทางออนไลน์ สำหรับภาษาเยอรมันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้ท่านมีความมั่นใจ
     มีความคล่องแคล่วในการพูดภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้ท่าน โดยใช้อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย
   ใช้หลักสูตร, ซีดี ของ Hueber ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่ใช้ในการสอนและการสอบของสถาบันเกอร์เธ่ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอบผ่านข้อสอบ
     รับรองความรู้ความสามารถด้านภาษาเยอรมัน (Goethe-Zertifikat) ของสถาบันเกอเธ่  

 

เยอรมันเพื่อสอบ A1 ปูพื้นฐานรู้จักอักษระ ผสมสระ อ่าน สร้างประโยคกับครูไทย

•  สอนสดในชั้นเรียน นักเรียนไม่เกิน 8 คนในชั้น สอนสัปดาห์ละ 5 วัน  หรือเลือกวันและเวลาเรียนได้
•  พิเศษทางออนไลน์ แบบ 1 : 1 (ตารางเรียนยืดหยุ่น เลือกเวลาได้)
•  ลงทะเบียนเรียนครั้งละ 8,000 บาท ต่อ 40 ชั่วโมง (นักเรียน 3 คนขึ้นไป) นักเรียนจะสามารถจำตัวอักษร ผสมสระ อ่านคำ  ทักทาย
   รวมถึงสร้างประโยคง่าย ๆ ได้ 
•  ตำราเรียนลิขสิทธิ์ CD ของ Hueber 2,500.- บาท อุปกรณ์เครื่องเขียนจัดใส่กระเป๋าผ้าอย่างดี

 

เยอรมันเพื่อสอบ A1 เรียนไวยากรณ์ ได้สำเนียงที่ถูกต้อง สนทนาอย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ
และสามารถแต่งจดหมายกับครูเยอรมัน และครูไทย (ใช้ครูสองคน)

♥  สอนสดในชั้นเรียน  นักเรียนไม่เกิน 8 คนในชั้น  สอนสัปดาห์ละ 5 วัน  หรือเลือกวันและเวลาเรียนได้
♥  ลงทะเบียนเรียนครั้งละ 10,000 บาท ต่อ 40 ชั่วโมง (นักเรียน 3 คนขึ้นไป)
    นักเรียนจะสามารถเข้าใจไวยากรณ์ที่ซ้ำซ้อน ได้ออกเสียงด้วยสำเนียงที่ถูกต้องชัดเจน
    สามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ และสามารถแต่งจดหมายแบบเป็นทางการและ
    ไม่เป็นทางการได้
♥  ตำราเรียนลิขสิทธิ์ CD ของ Hueber 2,500.- บาท อุปกรณ์การเรียนจัดใส่กระเป๋าผ้าอย่างดี