บริการทำใบขับขี่สากลขับได้ทั่วโลก

 

ใบขับขี่สากล

บริการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราโดยเป็นตัวจริงเฉพาะ 2 ข้อแรก นอกนั้นเป็นสำเนาทั้งหมด

 

1).   ใบขับขี่ตลอดชีพ หรือใบขับขี่อายุ 5 ปีที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง

       (ใบขับขี่ที่มีอายุ 1 ปี หรือใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วทำไม่ได้)

2).   รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 ต้องเป็น ภาพพื้นผิวไม่มัน มิฉะนั้นจะประทับตราที่รูปไม่ติด (รูปถ่ายจริง)

3).   สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบัน ที่ยังไม่หมดอายุ

4).   สำเนาบัตรประชาชน
 ที่ยังไม่หมดอายุ

5).   สำเนาทะเบียนบ้าน  

6).   สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

7).   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล / เอกสารการรับบุตรบุญธรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล 

8).   สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

สำเนาเอกสารทุกอย่างลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

หลังจากได้รับอกสารครบถ้วนทุกรายการแล้ว เราจะรีบดำเนินการส่งไปทำที่กรุงเทพฯ และจัดเล่มส่งคืนท่านภายใน 7 วันทำการ

ทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการด้วยตนเอง บริการรวดเร็วทันใจเอกสารปลอดภัยมั่นใจในบริการ 

ค่าบริการทำใบขับขี่สากลทั้งมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ฉบับละ 3,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว 

จัดส่งให้ถึงบ้านท่านภายในประเทศไทยทาง EMS ฟรี และคิดราคาค่าส่งตามจริงหากส่งไปต่างประเทศ

 

 


  • Sign 4x2 m.jpg
    บริการแปลเอกสาร การแปลภาษาและการเป็นล่ามแปลภาษา เป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ทั้งทางด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถ...

  • โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี ให้บริการข้อมูลการขอวีซ่าปรึกษาวีซ่าเพื่อความมั่นใจมากขึ้นก่อนดำเนินการยื่นวีซ่า เงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศยอดฮิตที่ขอยาก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย...

  • 117701024_184508306366406_30863201475519995_o.jpg
    บริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโนทารีพับบลิค (Notary Public) หรือพนักงานผู้ขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาของ...

  • บริการยื่นรับรองเอกสารกับ สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าฯลฯหากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประก...