บริการรับรองเอกสาร-โนทารี พับบลิค

 

บริการทนายรับรองเอกสาร

(Notarial Services Attorney)

 

เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโนทารี พับบลิค (Notary Public) หรือพนักงานผู้ขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาของต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้

โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายมือชื่อ การรับรองบุคคล ฯลฯ เป็นต้น เรามีทีมทนายรับรองเอกสารที่พร้อมให้บริการท่านด้วยบริการที่รวดเร็วในราคายุติธรรม 

โปรดสอบถามที่หมายเลข 062-1965643, 084-4561656, 089-8425429 โทรศัพท์+โทรสาร 042-247365

Line: 062-1965643, 084-4561656, 089-8425429

 

 


  • Sign 4x2 m.jpg
    บริการแปลเอกสาร การแปลภาษาและการเป็นล่ามแปลภาษา เป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ทั้งทางด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถ...

  • โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี ให้บริการข้อมูลการขอวีซ่าปรึกษาวีซ่าเพื่อความมั่นใจมากขึ้นก่อนดำเนินการยื่นวีซ่า เงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศยอดฮิตที่ขอยาก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย...

  • ใบขับขี่สากล บริการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราโดยเป็นตัวจริงเฉพาะ 2 ข้อแรก นอกนั...

  • บริการยื่นรับรองเอกสารกับ สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าฯลฯหากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประก...