บริการด้านอื่นๆ

 

โรงเรียนประชุมวิทยา ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 

(1)  จำหน่ายตำราเรียน พจนานุกรมและสื่อการสอน ของร้านหนังสือเกอเธ่บุ๊ค ที่สถาบันเกอเธ่​ รับจัดส่งทางไปรษณีย์

(2)  สมัครสอบภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับ A-1 ขึ้นไป ให้แก่นักเรียนเพื่อขอวีซ่าถาวรย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันโดยการสมรส คู่หมั้น ทำงาน นักเรียนและโอแพร์ ที่สถาบันเกอเธ่ ฟรี !  โดยนักเรียนไม่ต้องลงกรุงเทพฯ  

(3)  สมัครสอบวัดผลภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ A-1 สำหรับนักเรียนเพื่อขอวีซ่าถาวรย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ

(4)  บริการรับแฟ็กซ์หน้าละ 10 บาททุกแห่งทั่วโลก และบริการส่งแฟ็กซ์ไปยังทุกพื้นที่ในประเทศไทย หน้าละ 30 บาท

     @ ส่งแฟ็กซ์ต่างประเทศ คิดตามอัตราค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

(5) บริการรับ-ส่งอีเมล์ สแกนภาพ แปลโต้ตอบอีเมล์ เริ่มต้นที่ 30 บาท

(6) บริการให้เช่าเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี webcamera, scanner และ skypse

(7)  บริการแปลเอกสารทุกชนิด และเป็นล่ามแปลภาษา 

(8)  บริการทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า ปรึกษา เตรียมเอกสาร ยื่นเรื่อง ท่านรอรับวีซ่า

(9)  บริการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล

(10)  บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ หรือโนทารี่ พับบลิค

(11)  บริการทำใบขับขี่สากล สามารถขับได้ทั่วโลกโดยท่านไม่ต้องลงกรุงเทพฯ

(12)  ประกันผู้เดินทางไปต่างประเทศ (travel insurance) หากไม่ได้เดินทาง สามารถขอเงินคืนได้

(13)  รับจองตั๋วเครื่องบิน และซื้อตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน  

(14)  รับซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาทุกยี่ห้อ และจำหน่ายผ้าหมึกพิมพ์ดีดเครื่องธรรมดา 

 

 

 


  • Sign 4x2 m.jpg
    บริการแปลเอกสาร การแปลภาษาและการเป็นล่ามแปลภาษา เป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ทั้งทางด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถ...

  • โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี ให้บริการข้อมูลการขอวีซ่าปรึกษาวีซ่าเพื่อความมั่นใจมากขึ้นก่อนดำเนินการยื่นวีซ่า เงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศยอดฮิตที่ขอยาก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย...

  • 117701024_184508306366406_30863201475519995_o.jpg
    บริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโนทารีพับบลิค (Notary Public) หรือพนักงานผู้ขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาของ...

  • ใบขับขี่สากล บริการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราโดยเป็นตัวจริงเฉพาะ 2 ข้อแรก นอกนั...

  • บริการยื่นรับรองเอกสารกับ สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าฯลฯหากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประก...