บริการด้านวีซ่า

โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี   

ให้บริการข้อมูลการขอวีซ่า ปรึกษาวีซ่าเพื่อความมั่นใจมากขึ้นก่อนดำเนินการยื่นวีซ่า

เงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศยอดฮิตที่ขอยาก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดหวัง 

เราให้บริการขอวีซ่าและรับยื่นวีซ่าแทนสำหรับประเทศที่อนุญาตให้ตัวแทนไปยื่นวีซ่าแทนในราคาประหยัดสำหรับท่านผู้สนใจองค์กรหน่วยงานต่างๆศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อมเพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว

เช่น วีซ่าชั่วคราว (ท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, ธุรกิจ) วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าคู่สมรส วีซ่าย้ายถิ่นฐานตามบิดา-มารดา ฯลฯ 

 

กรุณาติดต่อที่ e-mail: pwtranslations@gmail.com

หรือ โทรศัพท์นัดหมายที่หมายเลข 042-247365, 062-1965643, 084-4561656, 089-8425429
LINE: 
062-1965643, 084-4561656, 089-8425429

 

</>

 

</>

                                  วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

 

 

 

 


  • Sign 4x2 m.jpg
    บริการแปลเอกสาร การแปลภาษาและการเป็นล่ามแปลภาษา เป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ทั้งทางด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถ...

  • 117701024_184508306366406_30863201475519995_o.jpg
    บริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโนทารีพับบลิค (Notary Public) หรือพนักงานผู้ขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาของ...

  • ใบขับขี่สากล บริการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราโดยเป็นตัวจริงเฉพาะ 2 ข้อแรก นอกนั...

  • บริการยื่นรับรองเอกสารกับ สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าฯลฯหากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประก...