รับรองเอกสารโดยผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม

 งานแปลที่แปลและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

 

JIJ  โรงเรียนประชุมวิทยามีบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
              โดย "ผู้แปลและรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม"

              เพื่อนำเอกสารใช้ประกวดราคากับภาครัฐ หรือใช้ในหน่วยงานราชการไทย 
              ตามเงื่อนไขการประกวดราคาของภาครัฐกำหนด  JIJ