ทนายรับรองเอกสาร

ทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย และทนายความนั้นจะได้รับใบอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาตจึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial Services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกัน Notary Public

สภาทนายความแห่งประเทศไทย ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ.2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าว และออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร รับรองผู้แปลเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองตัวบุคคล หรือรับรองข้อเท็จจริงต่างๆ รูปแบบการรับรอง ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย เช่น  • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร  • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น •  รับรองคำแปล หรือผู้แปลเอกสาร  •  รับรองข้อเท็จจริง •  รับรองสำเนาเอกสาร - รับรองตัวบุคคล •  รับรองความมีอยู่ของเอกสาร  •  จัดทำบันทึกคำให้การ •  ทำคำคัดค้านตราสาร •  ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านมีปัญหา.. หาทางออกไม่ได้ อยากได้ทนายดี ๆ และเก่ง...ต้องทนายต๋อม
"ทนายอารีวรรณ มูลน้อย" ทนายความประจำโรงเรียนประชุมวิทยา...
คุยง่าย ใจดี ไปได้ทุกที่ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร จดทะเบียนสมรส หย่าร้าง
ฟ้องปกครองบุตร รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ พินัยกรรม ฟ้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฯลฯ
มีบริการทนายความพร้อมล่ามแปลคู่ภาษาดังนี้
"ไทย-อังกฤษ" "ไทย-เยอรมัน" "ไทย-ญี่ปุ่น" "ไทย-จีนกลาง"