เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ แล้วส่งไปเรียนต่อและทำงานในเวลาเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

โรงเรียนประชุมวิทยา เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นโดยครูชาวไทยที่เคยไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานหลายสิบปี โดยใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น 

เน้นผู้เรียนเป็นหลัก สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กล้าพูด กล้าแสดงออก ใช้หลักสูตรที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการขอวีซ่า IM กับกรมแรงงาน และท่านที่จะไปเรียนต่อหรือใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 

เรียนกลุ่มเล็ก 

ห้องละ 4 คน  30  ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  4,500  บาท 

ห้องละ 3 คน  30  ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  6,000  บาท 

ห้องละ 2 คน  30  ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  9,000  บาท

ตัวต่อตัว  ค่าเรียนชั่วโมงละ 500  บาท 

 

 

หากท่านประสงค์จะเข้าไปเรียนในประเทศญี่ปุ่น ให้เราช่วยท่านขอ "วีซ่านักเรียน" 

ท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ทำงานได้เงินเยนด้วยและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

 

Taiken Academy Group ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรา 

1-12-19 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo

Tel: 03-3938-8689

Fax: 03-3938-8313

http://www.taiken.ac.jp

 

ผู้จัดหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นพิเศษ Special Course in Japan Language แบบ 2 ปี และ 1 ปีครึ่ง

และหลักสูตรอาชีพหลากหลาย (อาชีวศึกษา) มีที่ตั้งสถานที่เรียนอยู่ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น