จำหน่ายตำราและซีดีเยอรมัน

     

Schritte plus Alpha 
1+1  
ซีดี 
Buchstaben/Laute Redemittel
Lektion 1  Guten Tag
Lektion 2  Mein Familie
Lektion 3  Mein Wohnung
Lektion 4  Zahlen 0-10
Lektion 5  In der Stadt
Lektion 6  Wie geht es Ihnen?
Lektion 7  Essen und Trinken
Lektion 8  Fruehstueck
ราคา 500.- บาท

     

Schritte plus Alpha  
2+1  
ซีดี 

Buchstaben/Laute Redemittel
Lektion  9  Berufe
Lektion 10  Briefe und
                      Formulare
Lektion 11  Farben
Lektion 12  Die Uhr
Lektion 13  Auf dem Markt
Lektion 14  Menschen und
                       Kleidung
Lektion 15  Mein Tag
Lektion 16  Meine Freizeit
ราคา 500.- บาท

  Schritte plus Alpha  
3+ 1  
ซีดี 
 
Lesen/Schreiben Redemitte
Lektion 17 Das ABC
Lektion 18  Laender und
                       Sprachen
Lektion 19  Das Wetter
Lektion 20  Die Woche
Lektion 21  Der Fernsehabend
Lektion 22  Produkte und
                       Kataloge
Lektion 23  Beim Arzt
Lektion 24  Unterwegs
ราคา 500.- บาท
 

Schritte International
Niveau A1/1     1+3  ซีดี  

1.  Guten Tag. 
       Mein Name ist...
2.  Familie und Freunde
3.  Essen und Trinken
4.  Meine Wohnung
5.  Mein Tag
6.  Freizeit
7.  Lernen - Ein Leben lang
 ราคา 990

 

Schritte International
Niveau A1/2
2+3  
ซีดี 

8.  Beruf und Arbeit 
9.  In einer fremden Stadt
10.  Gesundheit
11.  In der Stadt unterwegs
12.  Der Kunde ist Koenig
13.  Neue Kleider
14. Feste
 ราคา 990.- บาท

 

 

Fit fürs
Goethe-Zertifikat A 1
Start Deutsch 1

ราคา 1,050.- บาท

 

Schritte International 3
Niveau A2/1
1+2  ซีดี 

1. Kennenlernen
2. Zu Hause
3. Guten Appetit!
4. Arbeitswelt
5. Sport und Fitness
6. Ausbildung und Karriere
7. Feste und Geschenke

 ราคา 990.- บาท

 

Schritte International 4
Niveau A2/2
1+2  ซีดี 

 8. Am Wochenende
 9. Warenwelt
10. Kommunikation
11. Unerwegs
12. Reisen
13. Geld
14. Lebensstationen

 ราคา 990.- บาท

Schritte International 5
Niveau B1/1
1+2  ซีดี 

1. Glück im Alltag
2. Unterhaltung
3. Fit bleiben
4. Sprachen
5. Beruf, Job und Praktikum
6. Kundenwünsche
7. Rund ums Wohnen

 ราคา 990.- บาท

Schritte International
Niveau B1/2
1+2  ซีดี 

 8. Unter Freunden
 9. Technik und Alltag
10. Rund ums Produkt
11. Mit Menschen
12. Rat und Hilfe
13. Aus Politik und Geschichte
14. Zu Hause in der Welt

 ราคา 990.- บาท

   

Deutsch kompakt
+ 3 CD
Selbstlernkurs Deutsch für Anfänger
A German Self-Study Course
for Beginners
ราคา 1,750.- บาท

   

Langenscheidt + 1 CD
Deutsch in 30 Tagen
German in 30 Days
 
ราคา 1,290.- บาท

   

Einfach Deutsch Lernen
เรียนภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว
มีคำอ่าน คำแปล เป็นภาษาไทย
พร้อมซีดี 1 แผ่น เพื่อฝึกฟัง

บทเรียนประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่
ทำงาน อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
วันที่ ไปรษณีย์ ธนาคาร โรงแรม
หมอ ร่างกาย การถามทาง อดีต
เวลาว่าง คำคุณศํพท์
ราคา 490.- บาท

   

Das Woerterbuch fuer
Thailaender 2 in 1

Deutsch-Thai/Thai-Deutsch
พจนานุกรมสำหรับคนไทย
เยอรมันไทย-ไทย/ไทย-เยอรมัน
ราคา 390.- บาท

 

 

Deutsch Test A1
Vorbereitung auf die
Pruefung 'Start Deutsch 1"
แบบทดสอบภาษาเยอรมัน เอ1
เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ 
ราคา 390.- บาท

 

 Wortschatz & Grammatik A1
Tail 1: Wortschatz
     A. Person, Familie und Freunde
     B. Körper und Gesundheit
     C. Wohnen und Hausarbeit
     D. Natur, Wetter und Jahreszeiten
     E. Reisen, Verkehr und Freizeit
     F. Essen, Trinken und Einkaufen
     G. Amt, Post, Bank und Polizei
     H. Schule, Arbeit und Beruf
Teil 2: Grammatik
     I. Verben                         N. Fragen
     J. Nomen und Artikel   O. Satzstellung
     K. Adjektiv                      P. Konjunktione
     L. Pronomen                 Q. Zahlen
     M. Präposition
ราคา 695.- บาท

 

Hören & Sprechen A1 + 1CD
A. Begrüßung, Kontaktaufnahme,
     Herkunft
B. Alphabet, Zahlen, Datum, Uhrzeit,
    Wochentage
C. Ortsangaben, Wegbeschreibung
D. Essen und Trinken
E. Familie
F. Arbeit und Beruf
G. Freizeit
H. Einkaufen

ราคา 750.- บาท

 

Lesen & Schreiben A1
A. Personen
B. Dinge
C. Alltag
D. Essen und Trinken
E. Wohnen
F. Freizeit und Hobby
G. Unterwegs
H. Arbeit, Beruf, Lernen

ราคา 695.- บาท