โรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น ปี 2554 และ ปี 2556 และ ปี 2557

 

โรงเรียนประชุมวิทยา ได้รับการประเมินจากทางราชการ และได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรรับรองว่า เป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนประชุมวิทยาได้รับการประเมินอีกครั้งภายในเวลา 2 ปีต่อมา โดยได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพดี ประจำปีพุทธศักราช 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนประชุมวิทยาได้รับเกียรติบัตรรับรองอีกฉบับในปีต่อมาว่า เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพดี ประจำปีพุทธศักราช 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นับเป็นเครื่องหมายรับรองว่า โรงเรียนประชุมวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีการปรับปรุง พัฒนาตนเอง และเปลี่ยนแปลง ต่อยอด ทั้งด้านอาคารสถานที่ วิชาการ และบุคคากร ตลอดเวลาที่ท่านสามารถวางใจได้

file:///Users/panaraifuongtong/Desktop/Scan%202.jpeg