หลักสูตรคอมพิวเตอร์

หลักสูตรคอมพิวเตอร์

 

 หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง เลือกเรียนวัน เวลาได้ และสามารถนำไปเทียบเกรดเพื่อศึกษาต่อหรือเลื่อนตำแหน่งการทำงาน

สอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วินโดว์, ไมโครซอฟท์ เวิร์ด, เอ็กเซล, พาวเวอร์ พอยท์, การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet)

 ค่าเรียนหลักสูตรละ 2,500 บาท