หลักสูตรภาษาเยอรมัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียนภาษาเยอรมันระดับ A-1 ปี 2561 -2562

A-1 ระดับ 1 A-1ระดับ 2 A-1 ระดับ 3 ติวสอบ เวเลาเรียน
01 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 01 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 13.00-16.00 น.
19 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 14 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 06 กุุมภาพันธ์-28 กุมภาพันธ์  09.00-12.00 น.
14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์  14 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 12 มีนาคม - 03 เมษายน  13.00-16.00 น.
04 มีนาคม - 03 เมษายน 04 เมษายน - 30 เมษายน  01 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม   09.00-12.00 น.

 

(1)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 1 สอนโดยอาจารย์ไทย 

  สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการสอนให้จดจำพยัญชนะ สระ สะกดคำ อ่านออกเสียง เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน 
  ชั่วโมงเรียน 70 ชั่วโมง  ค่าเรียน 9,500 บาท  เรียนวันละ 3 ชั่วโมง  หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่
  ดิกชันนารีภาษาเยอรมัย-ไทย ไทย-เยอรมัน กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท

เริ่มเรียน 01 ตุุลาคม - 31 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 19 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2561 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริมเรียน 14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 04 มีนาคม - 03 เมษายน 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.

  

(2)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 2 สอนโดยอาจารย์ไทย 

  สำหรับท่านที่ผ่านการเรียนภาษาเยอรมันระดับที่ 1 แล้ว ที่สามารถจดจำพยัญชนะ สระ สะกดคำได้ อ่านออกเสียงได้
  ผ่านไวยากรณ์พื้นฐานเป็นการเรียนต่อเนื่องจากระัดบที่ 1 ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง  ค่าเรียน 8,000 บาท  เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
  หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

เริ่มเรียน 01 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน  2561
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 14 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริมเรียน 14 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2562 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 04 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น. 

 

(3)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 3 สอนโดยอาจารย์ไทย และอาจารย์เยอรมันเข้าช่วยสอนในบางชั่วโมง

 เพื่อให้ท่านชินกับสำเนียงเจ้าของภาษา ติวตามแนวข้อสอบเกอเธ่ให้ทำข้อสอบได้จริง เขียนจดหมาย เรียงความ ฯลฯ
 
รับประกันว่าท่านจบระดับที่ 3 แล้วต้องสอบผ่านอย่างแน่นอน (ดูลิงค์หัวข้อ "นักเรียนที่สอบได้ระดับ A-1 จากเกอร์เธ่
 ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง       ค่าเรียน 8,000 บาท      เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
 หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

เริ่มเรียน 26 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2561 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 25 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00  น.
เริมเรียน 12 มีนาคม - 03 เมษายน 2562
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 01 พฤษภาคม- 23 พฤษภาคม 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00  น.

 

(4)  วันเสาร์และวันอาทิตย์  - เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาเรียนวันธรรมดาได้ สอนโดยอาจารย์ไทย        

        หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท
        กำหนดเวลาเรียน 2 รอบ เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น. หรือเวลาอื่นแล้วแต่สะดวก 

       ห้องละ 4 คน  30 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  4,500 บาท
       ห้องละ 3 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  6,000 บาท
       ห้องละ 2 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนคนละ  9,000 บาท
       เรียนเดี่ยว 1 คน 30 ชั่วโมง ค่าเรียนเดี่ยว 15,000 บาท

 

DEUTSCH - UDON THANI, THAILAND. 

Der Unterricht findet in modern eingerichteten, klimatisierten Räumen statt.
Es unterrichtet eine erfahrene, thailändische Deutschlehrerin die mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat. Unterstüzt wird sie von Ihrem Deutschen Mann.

Unterichtsmateral (Texte, Buecher, CD s) kommen vom Goethe Institut in Bangkok.
Der Kurs besteht aus 3 Teilen die Einzeln gebucht werden können.

Das Unterrichtsziehl ist das bestehen der Sprachprüfung A1 beim Goetheinstitut in Bangkok. Diese Prüfung wird um im Deutschsprachigen Raum (Deutschland, Östereich, Schweiz) ein Schengenvisa für Arbeit, Studium oder Heirat zu bekommennach

Wie bieten Dienstleistungen bei der Suche nach einer Gastfamilie in Deutschland für AUPAIR an.   Schüler/Schülerin zwischen 18-25 Jahre, Arbeitsvertrag längstens 12 Monate und Schüler/Schülerin müssen qualifiziert sein.

Deutschkurse für das Jahr  2018.

Kurz 1 Kurz 2 Kurz 3 Uhrzeit
01.Oktober-31.Oktober  01.November-23.November 26.November-20.Dezember 13.00 - 16.00 Uhr
18.November-21.Dezember 14.Januar-05.Februar 05.Februar-28.Februar 2019 09.00 - 12.00 Uhr
14.Januar-13.Februar 14.Februar-11.Marz 12.Marz-03.April 2019 13.00 - 16.00 Uhr
04.Marz-03.April 04.April-30.April 01.Mai-23.Mai 2019 09.00 - 12.00 Uhr

Die genauen Termine können variiren, zur Überprüfung kontaktieren Sie bitte die Schule

ADeutsch A1 ( Kurs 1) 70 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

    5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 9,500 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.

von 01.Oktober-31 Oktober 2018
13:00 - 16:00 Uhr.
von 19.November-21.Dezember 2018 09:00 - 12:00 Uhr.
von 14.Januar-13.Februar 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 04.Marz-03.April 2019 09:00 - 12:00 Uhr.

A Deutsch A1 ( Kurs 2) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 
     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

von 01.November-23.November 2018 13:00 - 16:00 Uhr.
von  14.Januar-05.Februar  2019 09:00 - 12:00 Uhr.
von 14.Februar-11.Marz 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 04.April-30.April 2019 09:00 - 16:00 Uhr

ADeutsch A1 ( Kurs 3) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

von 26.November-20.Dezember 2018 13:00 - 16:00 Uhr.
 von 06.Februar-28.February 2019 09:00 - 12:00 Uhr.
von 12.Marz-03.April 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 01.Mai-23.Mai 2019 09:00 - 12:00 Uhr.

A  Nachhilfeunterricht am Wochenende (Samstag und Sonntag)
       Kleine Gruppe: 
       4 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 4,500 Baht 
       3 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 6,000 Baht 
       2 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 9,000 Baht
       Privatuntericht Thai Lehrerin,  30 Stunden Unterricht 15,000 Baht 
       Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.