หลักสูตรภาษาเยอรมัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียนภาษาเยอรมันระดับ A-1 ปี 2562

A-1 ระดับ 1 A-1ระดับ 2 A-1 ระดับ 3 ติวสอบ เวเลาเรียน
14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์  14 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 12 มีนาคม - 03 เมษายน  13.00-16.00 น.
04 มีนาคม - 03 เมษายน 04 เมษายน - 30 เมษายน  01 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม  09.00-12.00 น.
22 เมษายน - 22 พฤษภาคม 23 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 17 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 13.00-16.00 น.
03 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 08 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม  31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม  09.00-12.00 น.
05 สิงหาคม - 04 กันยายน 09 กันยายน - 01 ตุลาคม 02 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 13.00 - 12.00 น.
30 กันยายน - 31 ตุลาคม 04 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 27 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม  09.00 - 12.00 น.

 (1)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 1 สอนโดยอาจารย์ไทย 

  สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการสอนให้จดจำพยัญชนะ สระ สะกดคำ อ่านออกเสียง เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน 
  ชั่วโมงเรียน 70 ชั่วโมง  ค่าเรียน 9,500 บาท  เรียนวันละ 3 ชั่วโมง  หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่
  ดิกชันนารีภาษาเยอรมัย-ไทย ไทย-เยอรมัน กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท

เริ่มเรียน 14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 04 มีนาคม - 03 เมษายน 2562
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริมเรียน 22 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 03 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.

  

(2)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 2 สอนโดยอาจารย์ไทย 

  สำหรับท่านที่ผ่านการเรียนภาษาเยอรมันระดับที่ 1 แล้ว ที่สามารถจดจำพยัญชนะ สระ สะกดคำได้ อ่านออกเสียงได้
  ผ่านไวยากรณ์พื้นฐานเป็นการเรียนต่อเนื่องจากระัดบที่ 1 ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง  ค่าเรียน 8,000 บาท  เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
  หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

เริ่มเรียน 14 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2562
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 04 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริมเรียน 23 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 08 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น. 

 

(3)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 3 สอนโดยอาจารย์ไทย และอาจารย์เยอรมันเข้าช่วยสอนในบางชั่วโมง

 เพื่อให้ท่านชินกับสำเนียงเจ้าของภาษา ติวตามแนวข้อสอบเกอเธ่ให้ทำข้อสอบได้จริง เขียนจดหมาย เรียงความ ฯลฯ
 
รับประกันว่าท่านจบระดับที่ 3 แล้วต้องสอบผ่านอย่างแน่นอน (ดูลิงค์หัวข้อ "นักเรียนที่สอบได้ระดับ A-1 จากเกอร์เธ่
 ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง       ค่าเรียน 8,000 บาท      เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
 หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

เริ่มเรียน 12 มีนาคม - 03 เมษายน 2562 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 01 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 2562
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00  น.
เริมเรียน 17 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2562
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 31 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2562 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00  น.

 

(4)  เรียนเฉพาะวันเสาร์  - เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาเรียนวันธรรมดาได้ สอนโดยอาจารย์ไทย        

        หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท
        เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. ค่าเรียนเดือนละ 5,000 บาท
        หรือเวลาอื่นแล้วแต่สะดวก

 

DEUTSCH - UDON THANI, THAILAND. 

Der Unterricht findet in modern eingerichteten, klimatisierten Räumen statt.
Es unterrichtet eine erfahrene, thailändische Deutschlehrerin die mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat. Unterstüzt wird sie von Ihrem Deutschen Mann.

Unterichtsmateral (Texte, Buecher, CD s) kommen vom Goethe Institut in Bangkok.
Der Kurs besteht aus 3 Teilen die Einzeln gebucht werden können.

Das Unterrichtsziehl ist das bestehen der Sprachprüfung A1 beim Goetheinstitut in Bangkok. Diese Prüfung wird um im Deutschsprachigen Raum (Deutschland, Östereich, Schweiz) ein Schengenvisa für Arbeit, Studium oder Heirat zu bekommennach

Wie bieten Dienstleistungen bei der Suche nach einer Gastfamilie in Deutschland für AUPAIR an.   Schüler/Schülerin zwischen 18-25 Jahre, Arbeitsvertrag längstens 12 Monate und Schüler/Schülerin müssen qualifiziert sein.

Deutschkurse für das Jahr  2019

Kurz 1 Kurz 2 Kurz 3 Uhrzeit
14.Januar-13.Februar 14.Februar - 11.Marz 12.Marz - 03.April 2019 13.00 - 16.00 Uhr
04.Marz - 03.April 04.April - 30 April 01.Mai - 23.Mai 2019 09.00 - 12.00 Uhr
22.April - 22.Mai 23.Mai - 14.Juni 17.Juni - 11.Juli 2019 13.00 - 16.00 Uhr
03.Juni - 03.Juli 08.Juli - 30.Juli 31.Juli - 22.August 2019 09.00 - 12.00 Uhr

Die genauen Termine können variiren, zur Überprüfung kontaktieren Sie bitte die Schule

ADeutsch A1 ( Kurs 1) 70 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

    5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 9,500 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.

von 14.Januar - 13.Februar 2019
13:00 - 16:00 Uhr.
von 04.Marz - 03.April 2019 09:00 - 12:00 Uhr.
von 22.April - 22.Mai 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 03.Juni - 03.July 2019 09:00 - 12:00 Uhr.

A Deutsch A1 ( Kurs 2) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 
     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

von 14.Februar - 11.Marz 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von  04.April - 30.April 2019 09:00 - 12:00 Uhr.
von 23.Mai - 14.Juni 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 08.Juli - 30.Juli 2019 09:00 - 16:00 Uhr

ADeutsch A1 ( Kurs 3) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

von 12.Marz - 03.April 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 01.Mai - 23.Mai 2019 09:00 - 12:00 Uhr.
von 17.Juni - 11.Juli 2019 13:00 - 16:00 Uhr.
von 31.Juli - 22.August 2019 09:00 - 12:00 Uhr.

A  Nachhilfeunterricht am Wochenende (Samstag und Sonntag)
       Kleine Gruppe: 
       4 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 4,500 Baht 
       3 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 6,000 Baht 
       2 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 9,000 Baht
       Privatuntericht Thai Lehrerin,  30 Stunden Unterricht 15,000 Baht 
       Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.