หลักสูตรภาษาเยอรมัน

Gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียนภาษาเยอรมันระดับ A-1 ปี 2563

A-1 ระดับ 1 A-1ระดับ 2 A-1 ระดับ 3 ติวสอบ เวเลาเรียน
10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 12 มีนาคม - 3 เมษายน  7 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563 09.00 - 12.00 น.
20 เมษายน - 26 พฤษภาคม 27 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 30 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563 13.00 - 16.00 น.
8 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 13 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 6 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563 09.00 - 12.00 น.
3 สิงหาคม - 3 กันยายน 7 กันยายน - 29 กันยายน  30 กันยายน -26 ตุลาคม 2563 13.00 - 16.00 น.

 (1)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 1 สอนโดยอาจารย์ไทย 

  สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน เป็นการสอนให้จดจำพยัญชนะ สระ สะกดคำ อ่านออกเสียง เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน 
  ชั่วโมงเรียน 70 ชั่วโมง  ค่าเรียน 9,500 บาท  เรียนวันละ 3 ชั่วโมง  หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่
  ดิกชันนารีภาษาเยอรมัย-ไทย ไทย-เยอรมัน กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท

เริ่มเรียน 10 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2563
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน 20 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 8 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2563 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน 3 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.

  

(2)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 2 สอนโดยอาจารย์ไทย 

  สำหรับท่านที่ผ่านการเรียนภาษาเยอรมันระดับที่ 1 แล้ว ที่สามารถจดจำพยัญชนะ สระ สะกดคำได้ อ่านออกเสียงได้
  ผ่านไวยากรณ์พื้นฐานเป็นการเรียนต่อเนื่องจากระัดบที่ 1 ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง  ค่าเรียน 8,000 บาท  เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
  หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

เริ่มเรียน 12 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน 27 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2563
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
้้เริ่มเรียน 13 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563 เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน 7 กันยายน - 29 กันยายน 2563 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.

 

(3)  เยอรมัน A-1 ระดับที่ 3 สอนโดยอาจารย์ไทย และอาจารย์เยอรมันเข้าช่วยสอนในบางชั่วโมง

 เพื่อให้ท่านชินกับสำเนียงเจ้าของภาษา ติวตามแนวข้อสอบเกอเธ่ให้ทำข้อสอบได้จริง เขียนจดหมาย เรียงความ ฯลฯ
 
รับประกันว่าท่านจบระดับที่ 3 แล้วต้องสอบผ่านอย่างแน่นอน (ดูลิงค์หัวข้อ "นักเรียนที่สอบได้ระดับ A-1 จากเกอร์เธ่
 ชั่วโมงเรียน 50 ชั่วโมง       ค่าเรียน 8,000 บาท      เรียนวันละ 3 ชั่วโมง    
 หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท  

เริ่มเรียน 7 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2563
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน 30 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563
เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.
เริ่มเรียน 6 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563
เวลาเรียน เช้า 09.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน 30 กันยายน - 26 ตุลาคม 2563 เวลาเรียน บ่าย 13.00 - 16.00 น.

 

(4)  เรียนเฉพาะวันเสาร์  - เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาเรียนวันธรรมดาได้ สอนโดยอาจารย์ไทย        

        หนังสือพร้อม CD ลิขสิทธิ์ของสถาบันเกอเธ่ แบบทดสอบภาษาเยอรมัน A1 กระเป๋าผ้า เครื่องเขียนอุปกรณ์  2,500 บาท
        เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. ค่าเรียนเดือนละ 5,000 บาท
        หรือเวลาอื่นแล้วแต่สะดวก

 

DEUTSCH - UDON THANI, THAILAND. 

Der Unterricht findet in modern eingerichteten, klimatisierten Räumen statt.
Es unterrichtet eine erfahrene, thailändische Deutschlehrerin die mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat. Unterstüzt wird sie von Ihrem Deutschen Mann.

Unterichtsmateral (Texte, Buecher, CD s) kommen vom Goethe Institut in Bangkok.
Der Kurs besteht aus 3 Teilen die Einzeln gebucht werden können.

Das Unterrichtsziehl ist das bestehen der Sprachprüfung A1 beim Goetheinstitut in Bangkok. Diese Prüfung wird um im Deutschsprachigen Raum (Deutschland, Östereich, Schweiz) ein Schengenvisa für Arbeit, Studium oder Heirat zu bekommennach

Wie bieten Dienstleistungen bei der Suche nach einer Gastfamilie in Deutschland für AUPAIR an.   Schüler/Schülerin zwischen 18-25 Jahre, Arbeitsvertrag längstens 12 Monate und Schüler/Schülerin müssen qualifiziert sein.

Deutschkurse für das Jahr 2020

Kurz 1 Kurz 2 Kurz 3 Uhrzeit
10.February - 11.Maerz 12.Maerz - 3.April 7.April - 11.Mai 2020 09.00 - 12.00 Uhr
20.April - 26.Mai 27.Mai - 29.Juni  30.Juni - 23.Juli 2020 13.00 - 16.00 Uhr
8.Juni - 9.Juli  13.Juli - 5.August 6.August - 31.August 2020 09.00 - 12.00 Uhr
3.August - 3 September 7.September - 29.September 30.September - 26.Oktober 2020 09.00 - 12.00 Uhr

Die genauen Termine können variiren, zur Überprüfung kontaktieren Sie bitte die Schule

ADeutsch A1 ( Kurs 1) 70 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

    5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 9,500 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.

von 10.February - 11.Maerz 2020
09.00 - 12.00 Uhr
von 20.April - 26 Mai 2020 13.00 - 16.00 Uhr
von 8.Juni - 9. Juli 2020 09.00 - 12.00 Uhr
von 3.August - 3.September 2020 13.00 - 16.00 Uhr

A Deutsch A1 ( Kurs 2) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 
     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

von 12.Maerz - 3.April 2020 09.00 - 12.00 Uhr
von  27.Mai - 29.Juni 2020 13.00 - 16.00 Uhr.
von 13.Juli - 5.August 2020 09.00 - 12.00 Uhr
von 7.September - 29.September 2020 13.00 - 16.00 Uhr

ADeutsch A1 ( Kurs 3) 50 Stunden Unterricht, 3 Stunden am Tag, 

     5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8,000 Baht, Unterrichtsmaterial 2,500 Baht. 

von 7.April - 11.Mai 2020
09:00 - 12:00 Uhr.
von 30.April - 23.Juli 2020
13.00 - 16.00 Uhr
von 6.August - 31.August 2020 09:00 - 12:00 Uhr.
von 30.September - 26.Oktober 2020 13.00 - 16.00 Uhr

A  Nachhilfeunterricht am Wochenende (Samstag und Sonntag)
       Kleine Gruppe: 
       4 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 4,500 Baht 
       3 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 6,000 Baht 
       2 Personen mindestens, 30 Stunden Unterricht 9,000 Baht
       Privatuntericht Thai Lehrerin,  30 Stunden Unterricht 15,000 Baht 
       Unterrichtsmaterial 2,500 Baht.