บริการรับรองเอกสาร-โนทารี พับบลิค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการทนายรับรองเอกสาร-โนทารี พับบลิค

(Notarial Services Attorney)

 

เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโนทารี พับบลิค (Notary Public) หรือพนักงานผู้ขึ้นทะเบียนหนังสือสัญญาของต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้

โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายมือชื่อ การรับรองบุคคล ฯลฯ เป็นต้น เรามีทีมทนายรับรองเอกสารที่พร้อมให้บริการท่านด้วยบริการที่รวดเร็วในราคายุติธรรม 

โปรดสอบถามที่หมายเลข 042-221283  และหมายเลข 042-211896 และมือถือ+LINE 089-8425429 

 

ตัวอย่าง : เอกสารรับรองลายมือโดยทนายรับรองเอกสาร (Legalized by Notarial Services Attorney)

            เพื่อนำไปประกอบหลักฐานขอพาสปอร์ตต่างประเทศให้แก่บุตร

 

 

 

 

ตัวอย่าง : รับรองสำเนาเอกสารถ่ายจากต้นฉบับจริง

 


  • Sign 4x2 m.jpg
    บริการแปลเอกสาร การแปลภาษาและการเป็นล่ามแปลภาษา เป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งซึ่งใช้ความรู้ทั้งทางด้านภาษา ความรู้เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมถ...

  • โรงเรียนประชุมวิทยา จังหวัดอุดรธานี ให้บริการข้อมูลการขอวีซ่าปรึกษาวีซ่าเพื่อความมั่นใจมากขึ้นก่อนดำเนินการยื่นวีซ่า เงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศยอดฮิตที่ขอยาก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย...

  • ใบขับขี่สากล บริการทำใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ (International Driving Permit) กับกรมการขนส่งทางบกโดยท่านจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราโดยเป็นตัวจริงเฉพาะ 2 ข้อแรก นอกนั...

  • บริการยื่นรับรองเอกสารกับ สถานเอกอัครราชทูต และกรมการกงสุล เอกสารที่ออกให้จากส่วนราชการในต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าฯลฯหากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประก...